Privacy

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ (Актуализирано на 14 април 2018)

Network TwentyOne SRL (наричано за кратко „ние”, „нас” или „нашия”) зачитаме Вашата неприкосновеност и сме отдадени на защитата на Вашите лични данни. Настоящата декларация за поверителност цели да Ви информира относно начините, по които обработваме Вашите лични данни, както и относно Вашите права и защита, предоставени Ви по закон.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата декларация за поверителност Ви дава информация относно начините, по които събираме и обработваме Вашите лични данни, включително всякакви данни, които ни предоставяте чрез уебсайта, когато се регистрирате за достъп или закупувате наш продукт или услуга. Препоръчително е да се запознаете с настоящата декларация за поверителност, както и с всяка друга декларация за поверителност или известие за правомерно обработване, които Ви изпращаме в определени случаи, когато събираме или обработваме Ваши лични данни, с цел Вашата максимална информираност относно как и защо използваме Вашите данни. Настоящият уебсайт не е предназначен за непълнолетни лица, пореди което не събираме лични данни за лица под 18-годишна възраст.

Администратор на лични данни/Длъжностно лице по защита на личните данни

Ние сме „Администратор на лични данни” и носим отговорност за Вашите лични данни. Назначили сме длъжностно лице по защита на личните данни („ДЛ”), което е отговорно за съблюдаването на въпросите, свързани с настоящата декларация за поверителност. В случай че имате въпроси относно настоящата декларация за поверителност, включително искания за упражняване на Вашите законно установени права, изредени по-долу, можете да се свържете с нас на DPofficerEU@n21.com или да осъществите контакт с ДЛ по имейл или телефон на посочените контакти.

Данни за контакт
Нашите данни за контакт са както следва:

Пълно наименование на компанията: Network TwentyOne SRL

Позиция на ДЛ: Управител за страната

Имейл адрес: DPofficerEU@n21.com

Пощенски адрес: Румъния, Букурещ, ул. Забловски 11А, Сектор 1, Пощенски код 011311

Вие имате право да подадете жалба по всяко време до местния контролен орган за защита на личните данни. Въпреки това бихме се радвали на възможността да разрешим доброволно Вашия проблем преди да се обърнете към контролните органи, поради което се молим да се обърнете първо към нас на горепосочените данни за контакт.

Промени в декларацията за поверителност и Вашето задължение да ни информирате относно промени в личните Ви данни

Настоящата декларация за поверителност е изменена последно на горепосочената дата, като предишните версии могат да бъдат получени при поискване от ДЛ. От голямо значение е информацията, която съхраняваме относно Вас, да е точна и актуална. Молим да ни информирате в случай на промяна в личните Ви данни по време на отношенията Ви с нас.

Линкове на трети страни

Този уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни, разширения и приложения. Избирайки тези линкове или осъществявайки връзка Вие може да позволите на трети страни да събират или споделят личните Ви данни. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните политики за лични данни. Когато напускате нашия уебсайт, Ви съветваме да се запознаете с декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

 1. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТНОСНО ВАС

Лични данни или поверителна информация, означава всякаква информация относно дадено лице, чрез която въпросното лице може да бъде идентифицирано. Това не включва информация, от която идентификационните данни са били премахнати (анонимни данни).

Възможно е да събираме, обработваме, съхраняваме и прехвърляме различни категории лични данни, които сме групирали както следва:

 • Идентификационни данни включват първо име, фамилно име, потребителско име, IBO/ABO номер, и Amway upline потребителско име и ниво на ПИН.
 • Данни за контакт включват данни за фактура, данни за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансови данни включват данни на кредитна/дебитна карта за покупка на продукти и услуги, до които можете да осъществите достъп при повторни поръчки за Ваше улеснение.
 • Данни за трансакции включват информация относно плащания към и от Вас и други данни за продукти и услуги, които сте закупили от нас.
 • Технически данни включват IP адрес, вашите login данни, вид браузър и версия, настройки за часова зона и местоположение, видове и версии разширения за Вашия браузър, операционна система и платформа и други технически параметри на устройството, което използвате за достъп до уебсайта.
 • Данни за предпочитания включват интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания.
 • Данни за потребление включват данни за начина, по който използвате уебсайта, продуктите и услугите.
 • Маркетинг и комуникационни данни включват Вашите предпочитания за получаване на маркетингови услуги от нас или комуникационните Ви предпочитания.
 • Данни за покупки включват само Вашите покупки от нас.

Ние не събираме специални категории лични данни относно Вас (вкл. данни относно вашите националност и произход, религиозни и философски убеждения, сексуална активност, сексуална ориентация, политически убеждения, участие в синдикални организации, здравословни данни, генетични и биометрични данни). Също така, не събираме данни относно предишни криминални провинения и правонарушения. Въпреки това, в случай че в бъдеще събираме дадена специална категория лични данни, ще изискваме Вашето изрично съгласие преди да пристъпим към действие.

В случай че не ни предоставите своите лични данни
Когато това се изисква по закон или в изпълнение на задълженията ни по договор с Вас, и Вие не ни предоставите изискуемите лични данни, ние можем да бъдем възпрепятствани в изпълнението на договорните си задължения, които имаме или се опитваме да поемем спрямо Вас (напр. за предоставяне на нашите продукти и услуги). В този случай, може да се наложи да прекратим предоставянето на наш продукт или услуга към Вас, за което ще Ви известим предварително.

 1. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Използваме различни начини за събиране на Вашите лични данни от или за Вас, включително чрез:

 • Директно взаимодействие. Вие можете да ни предоставите своите Идентификационни данни, Данни за контакт, Финансови данни, Данни за предпочитания, Маркетинг и комуникационни данни, и Данни за покупки, като попълните нужните форми или чрез комуникация с нас посредством пост, телефон, имейл и др. Това включва лични данни, които ни предоставяте, когато:
  • закупувате нашите продукти или услуги;
  • създавате профил в нашия уебсайт;
  • се абонирате за нашите услуги;
  • изисквате изпращане на маркетингова информация до Вас;
  • участвате в състезания, промоция или проучване; или
  • ни изпращате обратна връзка.
 • Автоматизирани технологии или взаимодействие. При Вашето взаимодействие с уебсайта и/или закупуване на продукти е възможно да събираме автоматично Технически и Потребителски данни относно Вашите устройства, действия в браузър и поведение. Събираме тези данни посредством бисквитки, дневниците на сървърите и други подобни технологии.
 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ

Ние ще използваме Вашите лични данни само когато това е позволено по закон. Най-общо, ще използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

 • Когато това се налага във връзка с предоставяне на задължение по договор, в който предстои да встъпим или вече сме встъпили, с Вас.
 • Когато това е необходимо за постигане на законовите ни интереси (или тези на трета страна), когато това не противоречи на Вашите интереси и основни права.
 • Когато се налага да изпълним свое законово или регулаторно задължение.

Ние отчитаме и балансираме всяко потенциално въздействие (позитивно или негативно) върху Вас и Вашите права преди да пристъпим към обработката на личните Ви данни за постигане на нашите законови интереси. Не използваме личните Ви данни за дейности, когато над нашия интерес имат превес Вашите основни права и свободи (освен ако не получим Вашето изрично съгласие за това или сме задължени да го направим по силата на закона).

Видовете законови основания, на които се базира обработката на Вашите лични данни, са изброени в таблицата по-долу. Най-общо, ние разчитаме на съгласието Ви като законова основа за обработката на лични данни. Въпреки това, когато същото се налага, Вие имате възможността да оттеглите съгласието си за маркетингови цели по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу.

Следва да сте информирани, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от едно законово основание в зависимост от конкретната цел, за които се използват. Молим да се свържете с нас, в случай че се нуждаете от допълнителни данни относно конкретното законово основание, на което се базира обработката на личните Ви данни, когато повече от едно основание е дадено в таблицата по-долу.

Цел/Дейност Категория данни

 

Законово основание за обработване, включително законов интерес
За да ви регистрираме като нов потребител Идентификационни данни, Данни за контакт Изпълнение на договорно задължение към Вас

Необходимо за нашите законови интереси за предоставяне на бизнес функционалности на нашия уебсайт.

За обработка и доставка на Вашата поръчка, включително, ако е приложимо:

(a) управление на плащания, такси и разноски;

(б) събиране и възстановяване на дължими суми.

Идентификационни данни, Данни за контакт , Финансови данни, Данни за трансакции, Маркетинг и комуникационни данни Изпълнение на договорно задължение към Вас

 

 

 

 

Необходимо за нашите законови интереси за събиране на дължимо към нас вземане.

За управление на нашите отношения с Вас, включително:

(а) за да Ви извествяваме относно промени в нашите общи условия;

(б) за да поискаме да оставите оценка или да участвате в проучване.

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за предпочитания, Маркетинг и комуникационни данни Изпълнение на договорно задължение към Вас

 

Необходимо за изпълнение на законово задължение.

 

Необходимо за нашите законови интереси за поддържане на архивите ни актуални и за изследване на начините, по които потребителите използват нашите продукти/услуги.

За да Ви позволим да участвате в теглене на награди, съзтезания или проучвания Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за предпочитания, Данни за потребление, Маркетинг и комуникационни данни Изпълнение на договорно задължение към Вас

 

 

Необходимо за нашите законови интереси за изледване на начините, по които потребителите използват нашите продукти/услуги, за тяхното развитие и разрастване на нашия бизнес.

За да управляваме и защитаваме нашия бизнес и уебсайта (включително диагностика, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, отчитане и съхранение на данни) Идентификационни данни, Данни за контакт, Технически данни Необходимо за нашите законови интереси за управление на нашия бизнес, предоставяне на административни и информационни услуги, сигурност на мрежата и за избягване на измама.

Необходимо за изпълнение на законово задължение.

За предоставяне на релевантно съдържание и реклами, както и за измерване или изучаване на ефективността на предоставяните рекламни материали

 

Идентификационни данни, Данни за контакт, Данни за предпочитания, Маркетинг и комуникационни данни, Технически данни Необходимо за нашите законови интереси за изследване на начините, по които потребителите използват нашите продукти/услуги, за поддръжка актуалността на нашия уебсайт, за развитието на нашия бизнес и предоставяне на информация относно нашите маркетинг стратегии.
За използване на анализи на данни с цел подобряване на нашия уебсайт, продукти/услуги, маркетинг и потребителски взаимоотношения и потребителското изживяване Технически данни, Данни за потребление

 

Необходимо за нашите законови итнереси за изследване на начините, по които потребителите използват нашите продукти/услуги, за поддръжка актуалността на нашиия уебсайт, за развитието на нашия бизнес и предоставяне на информация относно нашите маркетинг стратегии.
За да отправяме предложения и препоръки относно наши продукти и услуги, от които бихте могли да имате интерес Идентификационни данни, Данни за контакт, Технически данни, Данни за потребление, Данни за предпочитания

 

Необходимо за нашите законови интереси за развиване на нашите продукти/услуги и разрастването на нашия бизнес.
За да генерираме отчети за Вашата покупателна активност към Вас и Вашите upline IBO/ABO, ако това е приложимо

 

Идентификационни данни, Данни за покупки

 

Изпълнение на договорно задължение към Вас.

Необходимо за нашите законови интереси за предоставяне на бизнес функционалност на нашия уебсайт.

 

Промоционални оферти от нас
Възможно е да използваме Вашите Идентификационни данни, данни за контакт, Технически данни, Данни за потребление и Данни за предпочитания, за формиране на представа относно Вашите предпочитания и интереси. По този начин решаваме кои продукти, услуги и оферти биха били от интерес за Вас (което наричаме маркетинг). Вие ще получавате маркетинг известия от нас, в случай че сте поискали такава информация от нас или сте закупили продукти или услуги от нас и не сте оттеглили съгласието си за получаване на такава информация.

Маркетинг от трети страни
Не споделяме личните Ви данни с трети страни за целите на маркетинга. В случай че това се промени, ще поискаме изричното Ви съгласие предварително.

Оттегляне на съгласие
Имате право да поискате преустановяването на изпращането на маркетинг съобщения по всяко време, като ни уведомите за това. Когато оттеглите съгласието си, това няма да се отрази върху личните данни, които сме събрали в резултат на покупка на продукт/услуга от нас или други трансакции, в които сте участвали с нас.

Бисквитки
Можете да промените настройките на своя браузър с цел да откажете използването на всички или някои видове бисквитки, или за да бъдете уведомявани, когато уебсайтовете залагат или осъществяват достъп до бисквитки. В случай че деактивирате или откажете използването на бисквитки, следва да бъдете информирани, че някои части от нашия уебсайт могат да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, които използваме, можете да се запознаете с Политиката за бисквитки, достъпна на нашия уебсайт.

Промяна на целите
Ние ще използваме личните Ви данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако основателно не преценим, че е нужно да ги използваме за други цели, които са съвместими с първоначалните. В случай че се налага да използваме личните Ви данни за други цели, ще ви известим за това предварително, като Ви информираме за законовите основания, върху които се базира обработката. Следва да бъдете информирани, че ние можем да обработваме личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, в съотвествие с горепосочените правила, когато това се налага или е позволено от закона.

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние споделяме личните Ви данни, само когато това е позволено от закона. Може да се наложи да споделим личните Ви данни със следните категории получатели:

 • Доставчици на информационни услуги и услуги за системна администрация, нужни за функционирането на нашия Уебсайт.
 • Трети страни, които ни подпомагат при предоставянето на нашите продукти, услуги или информация.
 • Трети страни, изброени в таблицата по-горе.
 • Дружествата от мрежата на Network TwentyOne.
 • Трети лица, на които продаваме, прехвърляме, или с които сливаме части от нашия бизнес или активи. В случай на подобна промяна, новите собственици използват личните Ви данни за същите цели, описани по-горе.
 • Одитори и други професионални консултанти.
 • Правоприлагащи органи или други държавни и регулаторни органи или трети страни, когато това е изискуемо или в съотвествие с приложимото законодателство.

Ние изискваме от всички трети страни да зачитат сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват законосъобразно. Не позволяваме на трети страни доставчици на услуги да изпозлват личните Ви данни на собствено основание, като им позволяваме да го обработват за строго определени цели съобразно нашите инструкции.

 1. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР/ЗАЩИТНА РАМКА ЗА СИГУРНОСТ МЕЖДУ ЕС И САЩ

Възможно е да предоставяме личните Ви данни на нашите партньори от Network TwentyOne International, Inc. (“N21 САЩ”) в Съединените Американски Щати, които разработват и поддържат уебсайта от наше име. Това включва трансфера на Ваши данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). N21 САЩ участва в Защитната рамка за сигурност между ЕС и САЩ във връзка със събирането, използването и съхраняването на лични данни от страни в Европейския съюз. N21 САЩ има сертификат от Департамента по търговия, по силата на който отговаря на изискванията на Принципите на защитната рамка. За да научите повече относно Принципите на защитната рамка, посетете https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Можете да се запознаете с декларацията за поверителност на N21 САЩ относно Защитната рамка за сигурност между ЕС и САЩ тук: http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf.

Във всеки случай на трансфер на лични данни извън ЕИП, ние гарантираме необходимото ниво на сигурност, като поне една от следните мерки за сигурност ще бъде предприета:

 • Ние прехвърляме личните Ви данни само към страни, които са оценени като притежаващи адекватно ниво на защита на личните данни от Европейската комисия. За повече информация, посетете European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 • Когато използваме услугите на определени доставчици е възможно да използваме предварително одобрени от Европейската комисия споразумения, които дават на личните данни същото ниво на защита като в Европа. За повече информация, посетете European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.
 • Когато използваме услугите на доставчици, базирани в САЩ, е възможно да им предоставяме данни, ако същите са участници в Защитната рамка за сигурност между ЕС и САЩ, спомената по-горе, което налага изискването те да прилагат подобни нива на защита на личните данни когато се осъществява трансфер между ЕС и САЩ. За повече информация, посетете European Commission: EU-US Privacy Shield.

Можете да се свържете с нас в случай че желаете да получите допълнителна информация относно специфичните механизми, използвани при трансфера на личните Ви данни извън ЕИП.

 1. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние използваме необходимите мерки за сигурност с цел да избегнем загубата, неправомерното използване или достъп до личните Ви данни, тяхната промяна или непозволено разкриване. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните Ви данни до служители, представители, съдоговорители и други трети страни, чиято дейност налага това. Те ще използват личните Ви данни съобразни нашите инструкции и са субекти на задължение за спазване на конфиденциалност. Разполагаме с необходимата процедура за справяне с предполагаеми нарушения и ще известим Вас и компетентния контролен орган в случай на подобни нарушения, когато това е необходимо по закон.

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – за какъв период се съхраняват личните ми данни?

Ние съхраняване личните Ви данни за срок, необходим за постигане на целите за събиране, включително на целите за изпълнение на законово, счетоводно или отчетническо задължение. При определянето на необходимоя срок за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалните рискове от нарушение вследствие на неоторизиран достъп или разкриване, целите, за които обработваме личните Ви данни,  дали бихме могли да постигнем въпросните цели с други средства, както и изискванията на закона. Информация относно периодите за съхранение на различните категории личните данни се намира в политиката ни за съхранение, достъп до която можете да получите при поискване, като се свържете с нас.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

При определени обстоятелства, Вие имате следните законово установени права във връзка с Вашите лични данни.

Право на достъп до личните Ви данни (известно като „право на достъп на субекта на данни”). То Ви позволява да получите копие от личните данни, които съхраняваме относно Вас, както и да се уверите в тяхната законосъобразна обработка.

Искане за коригиране на лични данни, които съхраняваме относно Вас. Имате право да изисквате корекцията на всякви непълни или неточни данни, които съхраняваме относно Вас, като може да се наложи да се уверим във верността на новите данни, които ни предоставяте.

Искане за изтриване на лични данни. Имате право да поискате изтриването или премахването на личните Ви данни, когато няма основание да продължим обработката им. Вие също така имате правото да изисквате изтриването или премахването им, когато успешно се упражнили правото си на възражение (виж по-долу), когато сме обработвали личните Ви данни незаконосъобразно или когато сме задължени да изтрием личните Ви данни в съответствие с местното законодателство. Следва да сте информирани, че невинаги бихме могли да изпълним това Ваше искане поради специфични законови основания, за които ще бъдете осведомени, в случай че са приложими, към момента на искането.

Право на възражение срещу обработката на личните Ви данни, когато същата се основава на законови интереси (или тези на трети страни) и е налице основание да възразявате срещу обработката на личните Ви данни, когато смятате, че същата засяга Ваши основни права и свободи. Вие имате правото да възразявате срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи, може да се позовем на наличието на императивни законови основания за обработката на личните Ви данни, които имат превес над Вашите права и свободи.

Искане за ограничаване на обработката на личните Ви данни. Имате право да изисквате преустановяването на обработката на личните Ви данни при едно от следните обстоятелства: (а) в случай че желаете да установим точността на личните данни; (б) в случай че нашата обработка е незаконосъобразна, но не желаете заличаването на личните Ви данни; (в) когато желаете съхраняването на личните Ви данни, макар и това вече да не се налага, тъй като целите да установите, упражните или защитите своя правна претенция; или (г) Вие сте възразили срещу обработката на личните Ви данни, но се налага да се уверим дали са налице законови основания, които имат превес над искането Ви.

Право на преносимост на личните Ви данни към трета страна. Ние ще предоставим на Вас или на избрана трета страна, Вашите лични данни в структуриран, широко използван, годен за четене формат. Следва да сте информирани, че това право е приложимо само по отношение да автоматизирани данни, по отношение на които първоначално сте изразили своето съгласие да бъдат използвани от нас или когато ние сме използвали въпросните данни за изпълнение на договорно задължение спрямо Вас.

Оттегляне на съгласие по всяко време , когато разчитаме на него за обработката на личните Ви данни. Това няма да се отрази върху законността на обработването, извършено до момента на оттегляне на съгласието. В случай че оттеглите своето съгласие, е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще бъдете уведомени за това към момента на оттегляне на съгласие.

В случай че желаете да упражните някои от горепосочените права, можете да се свържете с нас.

Не се изискват такси
Не се налага да заплатите такса за получаване на достъп до личните Ви данни (или при упражняване на което и да е от правата Ви). Въпреки това, възможно е да се наложи да заплатите такса, ако искането Ви е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. В алтернатива, възможно е да откажем удовлетворение на Вашето искане в подобни ситуации.

Какво може да изискваме от Вас
Възможно е да изискваме специфична информация с цел установяване на Вашата самоличност, както и да осигурим правото Ви на достъп до Вашите лични данни (или за упражняване на което и да е от правата Ви). Това е мярка за сигурност, целяща да бъде избегнато нежелано разкриване на личните Ви данни на трето лице, което няма достъп до нея. Можем да осъществим контакт с Вас, за да изискваме допълнителна информация във връзка с Вашето искане с цел предоставяне на своевременен отговор.

Време за отговор
Ще положим нужните усилия за предоставяне на отговор в рамките на един месец. В определени ситуации това може да отнеме повече от един месец, поради сложността на Вашето искане или поради броя на исканията Ви. В тези случаи ще бъдете известени за удължаването на срока.